Aspectes legals de la marca

Per
Jimmy Guiu

...

...

Quant al registre de marques dintre del marc legislatiu estatal, l’oficina espanyola de patents i marques(OEPM1), en destaca les marques i els noms comercials. Ambdós els considera signes distintius que, indica: “es protegeixen mitjançant títols atorgats per l’Estat i que confereixen al seu titular el dretexclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic, i impedir a altres la utilització a Espanya dels signes distintiusprotegits o altres idèntics o similars aplicats a productes o serveis idèntics o semblants”.

L’OEPM, defineix marca com “un signe que permet als empresaris distingir els seus productes o serveisdavant els productes o serveis dels competidors.” I nom comercial com “el signe o denominació queidentifica una empresa en el tràfic mercantil i que serveix per a identificar-la, individualitzar-la i distingir-lade les altres empreses que desenvolupen activitats idèntiques o similars”.

En l’àmbit de la Unió Europea, es pot sol·licitar el registre de marca a l’Oficina de Propietat Intel·lectualde la Unió Europea (EUIPO2).

Principals beneficis del registre de màrques

Segon K. L. Keller, les marques representen peces de protecció legal d’enorme valor. Els principals beneficis que en destaca són:

Generar valor:

El registre de marques suposa un actiu en el capital de marca de l’entitat que aporta valor de marca (brand Equity).

Protegeix l’avantatge competitiu:

Aporta una protecció legal de les característiques o aspectes únics del producte/servei, doncs, ajuda a conservar els drets de propietat intel·lectual, obtenint cert avantatge competitiu.

Guanyar seguretat i protecció:

Dissuadint a competidors que vulguin tractar d’usurpar la identitatde la marca, o utilitzar estratègies de competència deslleials.

Rendibilitat:

Assegurant que l’entitat pugui invertir de manera segura en la marca.

Prestigi:

El símbol distintiu ®, que acompanya les marques registrades, afegeix un distintiu que li aporta serietat i solidesa, un element que denota prestigi.

  1. http://www.oepm.es
  2. EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram